Audyt zewnętrzny podzielony jest na cztery etapy.

Etap I Rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, na którym audytorzy przedstawiają podpisane oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej i zawodowej placówki. Następnie od Kierownika lub osoby przez niego upoważnionej uzyskują upoważnienie pisemne do wglądu w dokumentację zakładu.

Etap II W jego trakcie osoba upoważniona do kontaktu z audytorem prezentuje placówkę oraz dostarcza dokumenty konieczne do przeprowadzenia audytu na prośbę audytora. Audytor sprawdza funkcjonowanie placówki na określonych stanowiskach administracyjnych oraz stopień przestrzegania przepisów przez pracwników. Z dokonywanych czynności auditor sporządza notatki służbowe, które stanowią podstawę do opracowania raportu.

Etap III Kończy przeprowadzenie audytu. Jest nim spotkanie zamykające. Audytor zdaje uzyskane od osoboy upoważnionej dokumenty, potwierdza ich przekazanie a następnie zamyka audyt.

Etap IV Każdy audyt zakończony jest przesłaniem raportu z pracy audytorów, który wskazuje czy i w jakich obszarach nastąpiła niezgodność z przepisami prawnymi i wewnętrznymi. Stanowi on pomoc w podnoszeniu jakości funkcjonowanie placówki.

Audyt sprawdza funkcjonowanie placówki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim nastawiony jest analizę posiadanych dokumentów: administracyjnych, pracowniczych, dokumentacji medycznej, rejestrów, procedur, przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.

Czas audytu jest uzależniony od wielkości placówki. Audytor na jego przeprowadzenie przeznacza szacunkowo od 4 – 8 godzin.

Celem audytu jest ocena rzeczywistego stanu funkcjonowania placówki dlatego nie powinno się zatajać przed audytorem żadnej informacji. Pracownicy nie powinni być poinformowani o terminie audytu.

Audyt skierowany jest do osób, które dbają o wysoką jakość udzielanych przez siebie świadczeń. Jest przeprowadzany zarówno w praktykach zawodowych jak i podmiotach leczniczych.

Koszt audytu jest uzależniony od wielkości placówki. Za każdym razem ustalany jest on indywidualnie.

2018-08-21