Kontrola Urzędu Wojewódzkiego
Informacje o szkoleniu:

 • Adres:
  szkolenie online

 • Koszt: 246

Szczegóły szkolenia

Podmioty lecznicze podlegają cyklicznym kontrolom ze strony Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie opracowanego przez pracowników Urzędu planu kontroli, określą jakie placówki będą podlegać nadzorowi ze strony organu rejestrowego. W trakcie kontroli weryfikowane jest funkcjonowanie placówki pod względem zgodności jej prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy prowadzona działalność jest niezgodna ze stanem prawnym, Urząd Wojewódzki wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu zobowiązanie placówki do usunięcia braków w jej funkcjonowaniu. W przypadku niezastosowania się do przedstawionych zaleceń, Urząd Wojewódzki ma prawo wykreślić podmiot leczniczy z Rejestru. Taka sama sankcja może zostać nałożona w przypadku gdy prowadzona kontrola, wykaże rażące naruszenia przepisów prowadzenia podmiotu leczniczego.

W ramach kontroli oceniana jest:

 1. Dokumentacja zakładu;
 2. Akta osobowe;
 3. Dokumentacja medyczna;
 4. Stan pomieszczeń i lokali.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menadżerów placówek medycznych,
 • pracowników administracyjnych.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację związaną z podmiotem leczniczym i jak przygotować się należycie do kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Działalność lecznicza jako działalność regulowana
 • Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli
 • Kryterium legalności przeprowadzenia kontroli
 • Przygotowanie kontroli podmiotu leczniczego
  1. Księga rejestrowa podmiotu leczniczego
  2. Strona WWW jako nośnik informacji o placówce
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli
 • Uprawnienia osoby dokonującej kontroli
 • Obowiązki kontrolowanego.

Rozpoczęcie i przebieg kontroli

 • Dokumentacja zakładowa podmiotu leczniczego
  1. Regulamin Organizacyjny,
  2. Polisa OC,
  3. Księga Skarg i wniosków
 • Wymagania odnośnie pomieszczeń,
 • Wymagania odnośnie instalacji,
  1. Paszporty techniczne urządzeń medycznych
 • Respektowanie przez placówkę praw pacjenta,
 • Obowiązki informacyjne podmiotu leczniczego,
 • Decyzje, zezwolenia na prowadzenie działalności,
 • Dokumentacja medyczna jako element kontroli 
 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej,
 2. Dokumentacja wewnętrzna,
 3. Dokumentacja zewnętrzna,
 4. Oświadczenia pacjenta,
 5. Zgoda na leczenie. 
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej,

Szczególne elementy kontroli

 • Akta osobowe jako element kontroli
  1. Zawartość akt osobowych personelu,
  2. Dokumenty personelu medycznego
  3. Badania lekarskie
 • Obowiązki podmiotów leczniczych wynikające z innych aktów prawnych
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Odpady medyczne
 • Zestaw przeciwwstrząsowy
 • RODO
 • Umowa z NFZ

Zakończenie kontroli

 • Protokół z przeprowadzonej kontroli
 • Zalecenie pokontrolne
 • Obowiązki wynikające z art. 108 ustawy o działalności leczniczej
 • Kontrola czy nadzór organu rejestrowego?

 

Galeria

kontrola_uw.jpg
2021-12-28