Obowiązek informacyjny na temat przetwarzania Państwa danych przez CDPM

DANE ADMINSITRATORA DANYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że Centrum Doradcze Prawa Medycznego Maciej Gibiński, Adres:ul. Brodowicza 9/6, 31-518 Kraków, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

NIP: 6751342715

REGON: 121083819

Telefon: 883 925 879,

Inspektorem ochrony danych jestAgnieszka Bzdyk- Gibińska, 

Telefon:883 925 879,

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu: wykonywania czynności administracyjno-prawnych na podstawie zawartej z umowy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej min: 

- reprezentowania Państwa przez CDPM w bieżących sprawach przed organami administracji publicznej;

- tworzenia dokumentacji jednostki wykonującej działalność leczniczą;

- aktualizowania dokumentacji wykonującej działalność leczniczą;

- składania wymaganych sprawozdań;

- tworzenia dokumentacji dla pracowników i podmiotów przetwarzających.

INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego. 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, informacji:

- o nowej ofercie handlowej oferowanej przez CDPM; 

- na temat szkoleń organizowanych przez CDPM. 

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW 

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są: 

- Upoważnieni pracownicy CDPM;

- Inspektor Ochrony Danych CDPM;

- Biuro Rachunkowe;

- Informatyk.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres: 

 

Dane w dokumentacji opracowanej przez CDPM na rzecz klienta - przez cały okres trwania umowy oraz 10 lat, po jej zakończeniu.

 

Dane zawarte na fakturach VAT będą przetwarzane przez okres 5 lat - zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do danych;

- usunięcia danych– w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

- ograniczenia przetwarzania– w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

- wniesienia sprzeciwu; 

- przenoszenia danych– w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

- skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

Państwa dane będą poddawane przetwarzaniu poprzez profilowanie w kwestii weryfikacji płatności za wystawione przez nas faktury. 

W sytuacji, gdy nie dokonają Państwo płatności w terminie, program do obsługi płatności poinformuje nas o tym, abyśmy mogli przypomnieć Państwo o zaległej płatności, 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Podanie Nam Państwa danych jest dobrowolne. W większości danych dotyczy informacji upublicznionych w rejestrach powszechnie dostępnych takich jak: 

CEIDG, KRS;

RPWDL;

STAT.GOV.PL

PRZEKAZYWANIE DANYCH FIRMIE CDPM

W celu wykonywania umowy, będą Nam Państwo przekazywać dane swoich pracowników oraz personelu współpracującego, które potrzebne nam będą do opracowania odpowiednich dokumentów. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak dzięki przekazaniu Nam odpowiednich danych będziemy właściwie wykonywać nasze obowiązki w tym, przygotowywać dla Państwa odpowiednie dokumenty.

 

W trakcie realizacji umowy, może okazać się konieczne przekazanie nam danych osobowych pacjenta, którego Państwo leczyli. 

Podanie tych danych jest dobrowolne. 

 

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail, umożliwi nam z Państwem kontakt w związku z realizowaniem umowy.

 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposoby wykorzystania Państwa danych. 

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe: 

CDPM ul. Beliny-Prażmowskiego 17/2, 31-514 Kraków.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cdpm.pl 

2018-08-22