Regulamin szkoleń organizowanych przez Centrum Doradcze Prawa Medycznego

I. Informacje organizacyjne

 1. Organizatorem szkolenia jest firma Centrum Doradcze Prawa Medycznego Maciej Gibiński z siedzibą przy al. Beliny-Prażmowskiego 17/2, 31-514 Kraków.
 2. Szkolenia odbywają się na terenie Polski. Zależnie od możliwości Organizator dobiera najdogodniejszą lokalizację, która każdorazowo przekazywana jest po zapisaniu się na szkolenie. 

II. Sposoby zapisywania się na kurs i dokonywania opłat

 1. Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.cdpm.pl, oraz dokonać opłaty. 
 2. Wszystkie wymagane pola należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
 3. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność dokonywania opłat.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty.
 5. W przypadku gdy liczba osób zainteresowanych szkoleniem przekroczy liczbę dostępnych miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową (wg kolejności zgłoszeń uczestników). Organizator informuje kolejno osoby z listy rezerwowej o ewentualnym zwolnieniu się miejsc na danym szkoleniu.
 6. W przypadku osób zapisanych na listę rezerwową o zakwalifikowaniu na szkolenie w pierwszej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie dokonywania opłat.
 7. Cena szkolenia zależy od terminu dokonania opłaty przez uczestnika. Zasady dokonywania i wysokość opłat są szczegółowo określone indywidualnie dla każdego szkolenia na stronie internetowej www.cdpm.pl
 8. Płatności za szkolenia są dokonywane przelewem na wskazane przez organizatora konto bankowe. Organizator szkolenia przewiduje również możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia. Płatność gotówką nie dotyczy szkolenia: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
  1. Ze względu na koszty organizacyjne, 7 dni przed kursem nie zwracamy wpłat osobom, które rezygnują lub nie mogą uczestniczyć w kursie z różnych powodów.
  2. Ze względu na czynniki organizacyjne, w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, nie zwracamy wpłat osobom, które rezygnują lub nie mogą uczestniczyć w kursie z różnych powodów. Uczestnik, który rezygnuje ze szkolenia może podać inną osobę, która w jego imieniu będzie uczestniczyć w szkoleniu.
 9. Faktury za szkolenia: wystawiane przez Centrum Doradcze Prawa Medycznego jako faktury proforma obejmują całą cenę brutto. W dniu szkolenia rozliczane fakturą ostateczną. Podstawa prawna: §14, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.
 10. Firma Centrum Doradcze Prawa Medycznego zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jednocześnie zobowiązuje się do każdorazowego informowania osób zapisanych oraz do zwrotu wpłaconych środków osobom, które dokonały opłaty.
 11. Uczestnictwo w organizowanych przez Centrum Doradcze Prawa Medycznego wykładach praktycznych jest bezpłatne.
 12. Nie odwołanie swojego uczestnictwa w bezpłatnych wykładach praktycznych skutkuje niemożliwością ponownego uczestnictwa w przyszłych wykładach.
 13. Centrum Doradcze Prawa Medycznego wystawia fakturę VAT w wysokości 100 zł. dla osoby, która nie zgłosiła swojej nieobecności w bezpłatnych wykładach praktycznych na 7 dni przed wydarzeniem. 

III. Przebieg kursu

 1. Organizator zapewnia uczestnikom: materiały do notowania oraz materiały naukowe. Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami kursu.
 2. Podczas kursu całodniowego organizator przewiduje trzy przerwy na kawę (ciepłe i zimne napoje, drobne przekąski) oraz lunch w postaci bufetu szwedzkiego.
 3. Treść wykładu jest zgodna z przedstawionymi wcześniej planem i tematyką kursu. Jednocześnie Centrum Doradcze Prawa Medycznego zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy.
 4. W trakcie szkoleń organizowanych przez Centrum Doradcze Prawa Medycznego, wszystkich uczestników obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu może skutkować wyproszeniem uczestnika, bez zwrotu kosztów.
 5. Uczestnictwo w szkoleniach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu kursu przez organizatora w formie zapisu audio oraz video. 

IV. Warunki zaliczenia kursu

 1. Za udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum Doradcze Prawa Medycznego uczestnicy otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w danym zakresie.
 2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest obecność na szkoleniu, podpisanie się na liście obecności oraz pozytywnie zdanie egzaminu kończącego dane szkolenie.
 3. Każdy z uczestników, który pozytywnie zdał egzamin potwierdzający uzyskaną podczas szkolenia wiedzę, otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

V. Informacje na temat przetwarzania przez Cdpm danych uczestników szkoleń

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że Centrum Doradcze Prawa Medycznego Maciej Gibiński, Adres: al. Beliny-Prażmowskiego 17/2, 31-514 Kraków, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

NIP: 6751342715
REGON: 121083819
Telefon: 883 925 879,
Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Bzdyk- Gibińska.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu: wykonywania czynności administracyjno-prawnych na podstawie zawartej z umowy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej min: 

 • reprezentowania Państwa przez CDPM w bieżących sprawach przed organami administracji publicznej;
 • tworzenia dokumentacji jednostki wykonującej działalność leczniczą;
 • aktualizowania dokumentacji wykonującej działalność leczniczą;
 • składania wymaganych sprawozdań;
 • tworzenia dokumentacji dla pracowników i podmiotów przetwarzających.

INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego. 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, informacji:

 • o nowej ofercie handlowej oferowanej przez CDPM; 
 • na temat szkoleń organizowanych przez CDPM. 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW 

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są: 

 • Upoważnieni pracownicy CDPM;
 • Inspektor Ochrony Danych CDPM;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Informatyk.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres: 

Dane w dokumentacji opracowanej przez CDPM na rzecz klienta - przez cały okres trwania umowy oraz 10 lat, po jej zakończeniu.

Dane zawarte na fakturach VAT będą przetwarzane przez okres 5 lat - zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

 • dostępu do danych;
 • usunięcia danych– w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania– w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu; 
 • przenoszenia danych– w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

Państwa dane będą poddawane przetwarzaniu poprzez profilowanie w kwestii weryfikacji płatności za wystawione przez nas faktury. 

W sytuacji, gdy nie dokonają Państwo płatności w terminie, program do obsługi płatności poinformuje nas o tym, abyśmy mogli przypomnieć Państwo o zaległej płatności, 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Podanie Nam Państwa danych jest dobrowolne. W większości danych dotyczy informacji upublicznionych w rejestrach powszechnie dostępnych takich jak: 
CEIDG, KRS;
RPWDL;
STAT.GOV.PL

PRZEKAZYWANIE DANYCH FIRMIE CDPM

W celu wykonywania umowy, będą Nam Państwo przekazywać dane swoich pracowników oraz personelu współpracującego, które potrzebne nam będą do opracowania odpowiednich dokumentów. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak dzięki przekazaniu Nam odpowiednich danych będziemy właściwie wykonywać nasze obowiązki w tym, przygotowywać dla Państwa odpowiednie dokumenty.

W trakcie realizacji umowy, może okazać się konieczne przekazanie nam danych osobowych pacjenta, którego Państwo leczyli. 

Podanie tych danych jest dobrowolne. 

Podanie numeru telefonu i adresu e-mail, umożliwi nam z Państwem kontakt w związku z realizowaniem umowy.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposoby wykorzystania Państwa danych. 

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe: 

CDPM al. Beliny-Prażmowskiego 17/2, 31-514 Kraków.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cdpm.pl 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u pracowników firmy Centrum Doradcze Prawa Medycznego.
 3. Firma Centrum Doradcze Prawa Medycznego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2019-03-13