Kontrola NFZ
Informacje o szkoleniu:

 • Adres:
  31-514 Kraków, ul. Beliny Prażmowskiego 17/2

 • Koszt: 984

Szczegóły szkolenia

Placówki medyczne, które posiadają umowę z NFZ podlegają cyklicznym kontrolom.  

W trakcie kontroli weryfikowane jest:

funkcjonowanie placówki pod względem zgodności jej prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa

realizowanie umowy.

W przypadku gdy prowadzona działalność jest niezgodna ze stanem prawnym, NFZ wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu zobowiązanie placówki do usunięcia braków w jej funkcjonowaniu. Pracownicy Nfz mają także prawo nałożyć karę finansową, lub w odpowiednich przypadkach rozwiązać umowę z placówką.

W ramach kontroli oceniana jest:

 1. Dokumentacja zakładu;
 2. Akta osobowe;
 3. Dokumentacja medyczna;
 4. Stan pomieszczeń i lokali;
 5. prowadzenie rozliczeń;
 6. realizacja obowiązków ustawowych;
 7. Prowadzenie Kolejek oczekujących (jeśli dotyczy). 

Celem szkolenia jest przygotowanie placówek medycznych do kontroli NFZ. W trakcie szkolenia prowadzący zwraca uwagę na poszczególne etapy kontroli oraz dokumenty, które będą wymagane od osób dokonujących kontroli. 

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • menadżerów placówek medycznych,
 • pracowników administracyjnych.

W trakcie szkolenia wykładowca przekaże wiedzę w jaki sposób należy prowadzić dokumentację związaną z podmiotem leczniczym i jak przygotować się należycie do kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w skład których wchodzą:

 • druki dokumentacji medycznej,
 • wydruk prezentacji,
 • akty prawne,
 • Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych),
 • materiały do notowania, 
Osoba kontaktowa:
 • Ewelina Migalska
 • emigalska@cdpm.pl
 • +48 883 925 879

Program szkolenia

10.00-11.30 Część I 
Przygotowanie do kontroli

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli

Kryterium przeprowadzenia kontroli

Przygotowanie kontroli podmiotu leczniczego

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli

Uprawnienia osoby dokonującej kontroli

Obowiązki kontrolowanego.

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 Część II 
Dokumentacja wykorzystywana w trakcie kontroli cz. I

 • Dokumentacja zakładowa podmiotu leczniczego
 • Wymagania odnośnie pomieszczeń,
 • Wymagania odnośnie instalacji,
 • Respektowanie przez placówkę praw pacjenta,
 • Obowiązki informacyjne podmiotu leczniczego,
 • Decyzje, zezwolenia na prowadzenie działalności,
 • Dokumentacja medyczna jako element kontroli 

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-15.30 Część III 
Dokumentacja wykorzystywana w trakcie kontroli cz. II

 • Akta osobowe jako element kontroli
 • Obowiązki podmiotów leczniczych wynikające z innych aktów prawnych
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • RODO

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00-17.30 Część IV 
Zakończenie kontroli

 • Proces zakończenia kontroli
 • Protokół z przeprowadzonej kontroli
 • Przekazywanie wyjaśnień
 • Zalecenie pokontrolne
 • Postępowanie odwoławcze

17.30-18.00 Część V

Pytania, dyskusja

Egzamin

 

 

Galeria

2019-09-23